દામોદર દુ:ખડાં કાપો રેદામોદર દુ:ખડાં કાપો રે, પાવલે લાગું,
નંદલાલ નિજાનંદ આપો રે, એ વર માંગું.

વ્હાલાજી હું છું પળ પળ, નો અપરાધી,
ભારેલો આધીવ્યાધી રે, પાવલે લાગું

વ્હાલાજી હું તો તમારા, બળથી ઘણો ગાજું,
જાણો છો કહું છું ઝાઝું રે, પાવલે લાગું

વ્હાલાજી હું જેવો તેવો, તોય તમારો
આધાર અવર નહી મારો રે, પાવલે લાગું

વ્હાલાજી મારું જોર, નથી જો તરછોડો,
શું રૂઠી કરે મંકોડો રે, પાવલે લાગું

વ્હાલાજી શ્રીમુખ પોતાનો, કહો છો માટે લાડુ,
બીજું બળ ક્યાં થી કાઢું રે, પાવલે લાગું

વ્હાલાજી જનનું માન, જગત માં વધારો,
ગમે તો ઘરમાં મારો રે, પાવલે લાગું

નૃપના ગજ-ઘોડા મસ્તી, ખોરાને માન મોટું,
મારે ના મન ખોટું રે, પાવલે લાગું

"દયાનાં" પ્રીતમ પાણી, ગ્રહ્યો છે તો નિભાવો,
મારો દાસ પણાનો દાવો રે, પાવલે લાગું

દામોદર દુ:ખડાં કાપો રે, પાવલે લાગું,
નંદલાલ નિજાનંદ આપો રે, એ વર માંગું.

 

Kindly written up on the net by Sujal Shah

 

Return to the Bhajan index

Return to main courtyard of the Haveli