દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મોરી, અખિયાં પ્યાસી રે


દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મોરી, અખિયાં પ્યાસી રે

મંદિર મંદિર મુરત તેરી, ફિર ભી ના દિસે સુરત તેરી
મન મંદિર મેં જ્યોતિ જગાદો, ઘટ ઘટ વાસી રે
દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મોરી, અખિયાં પ્યાસી રે

દ્વારા દયાકા જબ તું ખોલે , પંચમ સુરમેં ગુંગા બોલે 
અંધા દેખે, લંગડા ચલકર, પોંચે કાશી રે
દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મોરી, અખિયાં પ્યાસી રે

પાણી પી કર પ્યાસ બુઝાઉ, નૈનન કો કેસે સમઝાઉં,
આંખ મિચોલી છોડો અબતો, પૂરનવાસી રે
દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મોરી, અખિયાં પ્યાસી રે

Kindly written up on the net by Sujal Shah

 

Return to the Bhajan index

Return to main courtyard of the Haveli